Każda sprawa podlega indywidualnej wycenie, przy czym na wysokość wynagrodzenia wpływa zarówno charakter i stopień skomplikowania sprawy, jak również niezbędny nakład pracy. Kancelaria dokłada starań, aby elastycznie podchodzić do kwestii wynagrodzenia i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów.

Informacja o wysokości wynagrodzenia jest przekazywana zawsze przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Stosowane są następujące systemy rozliczeń:

  • system godzinowy – wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ustalonej indywidualnie z Klientem stawki godzinowej,
  • system ryczałtowy – wysokość wynagrodzenia stanowi stała kwota indywidualnie ustalona z Klientem, bez względu na liczbę przepracowanych godzin. Wynagrodzenie może być jednorazowe (pojedyncza usługa) lub określone stawką miesięczną (obsługa stała),
  • system success fee – wysokość dodatkowego wynagrodzenia uzależniona od pomyślnego wyniku sprawy,
  • system mieszany – indywidualnie ustalany z Klientem, stanowi połączenie wyżej wymienionych form wynagrodzeń.

Koszty mediacji:

Sesja mediacyjna (1,5 h) – 150 zł netto

W sprawach majątkowych o znacznej wartości przedmiotu sporu wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie.

Sporządzenie protokołu z mediacji, treści ugody – bezpłatnie.

Wskazane wynagrodzenie jest całkowitym jakie otrzymuje mediator za przeprowadzenie sesji, kwota ta może być dowolnie podzielona między stronami.